Gói Dịch Vụ

Mãng Tiếp Thị Bất Động Sản

Gói dịch vụ được bóc tách vụ hợp với môi giới tuỳ theo quy mô hoạt động

2.000.000 
9.500.000 
18.000.000 
32.000.000